3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Εγγραφές - Φοίτηση Aλλοδαπών

Σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών (μεταναστών, αιτούντων διεθνούς προστασίας κ.λ.π.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ισχύουν τα παρακάτω:

Σχετικά με τη φοίτηση αλλοδαπών μαθητών ισχύουν τα παρακάτω σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016:

1. Οι μαθητε?ς που φοι?τησαν επι? δυ?ο τουλα?χιστον πλη?ρη και συνεχη? διδακτικα? ε?τη σε ξε?να σχολει?α που λειτουργου?ν στο εξωτερικο? κατα? το πρω?το ε?τος φοι?τησης τους σε Ελληνικο? Γυμνα?σιο:

α. δεν βαθμολογου?νται στα μαθη?ματα «Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» και «Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α»,

β. εξετα?ζονται προφορικα? στα μαθη?ματα «Μαθηματικα?», «Φυσικη?» και «Ιστορι?α» το?σο κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων ο?σο και κατα? τις προαγωγικε?ς η? απολυτη?ριες εξετα?σεις και

γ. εξετα?ζονται προφορικα? στα υπο?λοιπα μαθη?ματα κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων.

Οι ανωτε?ρω μαθητε?ς προα?γονται η? απολυ?ονται:

i) ο?ταν ε?χουν σε κα?θε μα?θημα βαθμο? ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον οκτω? (8) η?

ii) ο?ταν ε?χουν γενικο? με?σο ο?ρο βαθμω?ν ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον ε?ντεκα (11).

Αν δεν πληρου?νται οι παραπα?νω πρου?ποθε?σεις προαγωγη?ς η? απο?λυσης:

α) οι μαθητε?ς της Α' και Β' τα?ξης παραπε?μπονται και εξετα?ζονται ως ανωτε?ρω στη δευ?τερη εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου στα μαθη?ματα στα οποι?α ο βαθμο?ς ετη?σιας επι?δοσης ει?ναι μικρο?τερος απο? οκτω? (8).

β) οι μαθητε?ς της Γ' τα?ξης παραπε?μπονται και εξετα?ζονται ως ανωτε?ρω στη δευ?τερη εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου η? στην τρι?τη εξεταστικη? περι?οδο τον Σεπτε?μβριο στα μαθη?ματα στα οποι?α ο βαθμο?ς ετη?σιας επι?δοσης ει?ναι μικρο?τερος απο? οκτω? (8).

2. Οι μαθητε?ς που φοι?τησαν επι? δυ?ο τουλα?χιστον πλη?ρη και συνεχη? διδακτικα? ε?τη σε ξε?να σχολει?α που λειτουργου?ν στο εξωτερικο? κατα? το δευ?τερο ε?τος της φοι?τησης τους σε Ελληνικο? Γυμνα?σιο εξετα?ζονται:

α. προφορικα? στο μα?θημα «Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων με βαθμολογικη? βα?ση το οχτω? (8),

β. προφορικα? στο μα?θημα «Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» το?σο κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων ο?σο και κατα? τις προαγωγικε?ς η? απολυτη?ριες εξετα?σεις με βαθμολογικη? βα?ση το οχτω? (8),

γ. γραπτα? στα μαθη?ματα «Μαθηματικα?», «Φυσικη?» και «Ιστορι?α» το?σο κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων ο?σο και κατα? τις προαγωγικε?ς η? απολυτη?ριες εξετα?σεις με βαθμολογικη? βα?ση το δε?κα (10),

δ. προφορικα? στα υπο?λοιπα μαθη?ματα κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων με βαθμολογικη? βα?ση το δε?κα (10).

Οι ανωτε?ρω μαθητε?ς προα?γονται η? απολυ?ονται:

i) ο?ταν ε?χουν επιτυ?χει στα μαθη?ματα «Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» και «Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» βαθμο? ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον οχτω? (8) και σε καθε?να απο? τα υπο?λοιπα μαθη?ματα βαθμο? ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον δε?κα (10) η?

ii) ο?ταν ε?χουν γενικο? με?σο ο?ρο βαθμω?ν ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον δω?δεκα (12).

Αν δεν πληρου?νται οι παραπα?νω πρου?ποθε?σεις προαγωγη?ς η? απο?λυσης:

α) οι μαθητε?ς της Α' και Β' τα?ξης παραπε?μπονται και εξετα?ζονται ως ανωτε?ρω στη δευ?τερη εξεταστικη? πε- ρι?οδο του Ιουνι?ου στα μαθη?ματα στα οποι?α ο βαθμο?ς ετη?σιας επι?δοσης ει?ναι μικρο?τερος απο? τα αριθμητικα? ο?ρια της περ.  iαυτη?ς της παραγρα?φου.

β) οι μαθητε?ς της Γ' τα?ξης παραπε?μπονται και εξετα?ζονται ως ανωτε?ρω στη δευ?τερη εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου η? στην τρι?τη εξεταστικη? περι?οδο τον Σεπτε?μβριο στα μαθη?ματα στα οποι?α ο βαθμο?ς ετη?σιας επι?δοσης ει?ναι μικρο?τερος απο? τα αριθμητικα? ο?ρια της περ. i αυτη?ς της παραγρα?φου.

Οι μαθητε?ς αυτοι? μετα? το δευ?τερο ε?τος της φοι?τησης τους στο Ελληνικο? Γυμνα?σιο βαθμολογου?νται και προα?γονται η? απολυ?ονται, ο?πως προβλε?πεται απο? τις διατα?ξεις του παρο?ντος διατα?γματος για τους μαθητε?ς της ημεδαπη?ς.

3. Οι μαθητε?ς που φοι?τησαν για ε?να τουλα?χιστον πλη?ρες διδακτικο? ε?τος σε ξε?να σχολει?α που λειτουργου?ν στο εξωτερικο? κατα? το πρω?το ε?τος της φοι?τησης τους σε Ελληνικο? Γυμνα?σιο εξετα?ζονται:

α. προφορικα? στο μα?θημα «Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων με βαθμολογικη? βα?ση το οχτω? (8),

β. προφορικα? στο μα?θημα «Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» το?σο κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων ο?σο και κατα? τις προαγωγικε?ς η? απολυτη?ριες εξετα?σεις με βαθμολογικη? βα?ση το οχτω? (8),

γ. γραπτα? στα μαθη?ματα «Μαθηματικα?», «Φυσικη?» και «Ιστορι?α» το?σο κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων ο?σο και κατα? τις προαγωγικε?ς η? απολυτη?ριες εξετα?σεις με βαθμολογικη? βα?ση το δε?κα (10).

δ. προφορικα? στα υπο?λοιπα μαθη?ματα κατα? τη δια?ρκεια των τετραμη?νων με βαθμολογικη? βα?ση το δε?κα (10).

Οι ανωτε?ρω μαθητε?ς προα?γονται η? απολυ?ονται:

i) ο?ταν ε?χουν επιτυ?χει στα μαθη?ματα «Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» και «Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α» βαθμο? ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον οχτω? (8) και σε καθε?να απο? τα υπο?λοιπα μαθη?ματα βαθμο? ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον δε?κα (10) η?

ii) ο?ταν ε?χουν γενικο? με?σο ο?ρο βαθμω?ν ετη?σιας επι?δοσης τουλα?χιστον δω?δεκα (12).

Αν δεν πληρου?νται οι παραπα?νω πρου?ποθε?σεις προ- αγωγη?ς η? απο?λυσης:

α) οι μαθητε?ς της Α' και Β' τα?ξης παραπε?μπονται και εξετα?ζονται ως ανωτε?ρω στη δευ?τερη εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου στα μαθη?ματα στα οποι?α ο βαθμο?ς ετη?σιας επι?δοσης ει?ναι μικρο?τερος απο? τα αριθμητικα? ο?ρια της περ. i αυτη?ς της παραγρα?φου.

β) οι μαθητε?ς της Γ' τα?ξης παραπε?μπονται και εξετα?ζονται ως ανωτε?ρω στη δευ?τερη εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου η? στην τρι?τη εξεταστικη? περι?οδο τον Σεπτε?μβριο στα μαθη?ματα στα οποι?α ο βαθμο?ς ετη?σιας επι?δοσης ει?ναι μικρο?τερος απο? τα αριθμητικα? ο?ρια της περ. i αυτη?ς της παραγρα?φου.

Οι μαθητε?ς αυτοι? μετα? το πρω?το ε?τος φοι?τησης τους στο Ελληνικο? Γυμνα?σιο εξετα?ζονται, βαθμολογου?νται και προα?γονται η? απολυ?ονται, ο?πως προβλε?πεται απο? τις διατα?ξεις του παρο?ντος διατα?γματος για τους μαθητε?ς της ημεδαπη?ς.

4. Στους αποφοι?τους του α?ρθρου αυτου? χορηγει?ται απολυτη?ριο Γυμνασι?ου, στο οποι?ο αναγρα?φεται ο?τι χορηγη?θηκε.