3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Γραπτές εξετάσεις

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

H αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου από το  σχολικό έτος 2020-2021 προκύπτει από τον συνδυασμό του Π.Δ. 126/2016 και τον Νόμο 4692/2020 που τροποποίησε κάποιες διατάξεις του.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) , 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Ιστορία.6)Αγγλικά και 7) Βιολογία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Χημεία, 2) Γεωλογία-Γεωγραφία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευτικά, 5) Δεύτερη ξένη γλώσσα, 6) Οικιακή Οικονομία και 7)Τεχνολογία-Πληροφορική

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  1) Μουσική -Καλλιτεχνικά 2) Φυσική Αγωγή.

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.

2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εξέταση αυτή θέμα.».

3. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

4. Μαθητές που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α ́ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.

Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Στα μαθήματα της Ομάδα Α βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2. Στα μαθήματα της Ομάδα Β και ομάδας Γ βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν:

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

2. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

3. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ και της Ομάδας Γ ́ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

4. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α ́ και Β ́ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ ́ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:

α) δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία»,

β) εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και

γ) εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Οι μαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον έντεκα (11).

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές της παρούσας παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από οκτώ (8).

2. Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται:

α) προφορικά στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

β) προφορικά στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

γ) γραπτά στα μαθήματα «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα (10),

δ) προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

Οι μαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές της παρούσας παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.

Οι μαθητές της παρούσας μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.

3. Οι μαθητές που φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται:

α) προφορικά στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

β) προφορικά στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

γ) γραπτά στα μαθήματα «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα (10),

δ) προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

Οι μαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές της παρούσας παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.

Οι μαθητές της παρούσας μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.

Τρεις Ιεράρχες: Εργασία μαθητών στο μάθημα των Θρησκευτικών

Με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, των αγίων που προστατεύουν την παιδεία μας και μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας με τους μαθητές της Β και Γ γυμνασίου με εξειδικευμένα θέματα η κάθε ομάδα πάνω στο έργο των αγίων Πατέρων.

Οι μαθητές μας εμπνεόμενοι από τη χάρη, το φωτισμένο και διαχρονικό λόγο των Αγίων ιεραρχών ανταποκρίθηκαν με πολύ καλή διάθεση και εξαιρετικές εργασίες. Ένα μικρό δείγμα παραθέτουμε για να σας κάνουμε κι εσάς κοινωνούς της χαράς που νιώσαμε όταν παρακολουθήσαμε τη δουλειά τους . Το θέμα τους: Λόγοι Μ. Βασιλείου και Ιωάννη Χρυσοστόμου για την ειρήνη και τον πόλεμο. 

 

 

 

 

Αμοιβές - Ποινές

Αριστεία ? βραβεία ? τιμητικές διακρίσεις

1. Σε μαθητές που διακρίνονται κατά την διαγωγή και την επίδοση στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις. Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται και σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

2. Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετησίας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιωτάτην» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος.

3. Στον πρώτο μαθητή κάθε τάξεως ή τμήματος τάξεως εκάστου σχολείου που πέτυχε  τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό «λίαν καλώς» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιωτάτην» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων, «Βραβείον Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου».

3. Σε μαθητές που δικαιούνται τιμητική διάκριση για πράξη αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξεως, απονέμεται, κατόπιν  αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων Καθηγητών, που συνέρχονται για το σκοπό αυτό.

Με την ίδια απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων οι μαθητές αυτοί απαλλάσσονται από όλες τις τυχόν κυρώσεις που τυχόν τους βαρύνουν και από όλες τις συνέπειές τους. Επιπλέον, στους μαθητές αυτούς, επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την ημέρα της επισήμου απονομής των προβλεπομένων τιμητικών διακρίσεων.

4. Οι τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε επίσημη τελετή κατά την ημέρα της Εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

5. Ο τύπος και οι διαστάσεις ειδικών διπλωμάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

1. Σημαιοφόρος ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής ή μαθήτρια από την Γ` τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης.

2. Οι Παραστάτες ορίζονται, ανεξάρτητα με το φύλο, και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο μαθητές της Γ` τάξης, δύο μαθητές της Β` τάξης. Επίσης ορίζεται και ένας μαθητής ή μαθήτρια της Α` τάξης ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής ή μαθήτρια, με βάση την επίδοση, για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου.

Για την επίδοση της Α` τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο τριμήνων, εκτός αν, για διάφορους λόγους, δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου, οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας προκύπτει από το μέσο όρο των δύο τριμήνων κάθε μαθήματος ξεχωριστά (οριζόντιος υπολογισμός).

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται ένας για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς και παρελάσεις.

4. Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι ή παραστάτες μετά από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

5. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες, μαθητές από άλλα σχολεία. εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

6. Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.

 

Διαγωγή μαθητών

Προσήκουσα διαγωγή

Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός και εκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά τη διαγωγή αυτών. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των φοιτώντων μαθητών κάθε σχολικού έτους και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία.

Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, δηλαδή η έμπρακτη συμμόρφωση προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσή τους.

Χαρακτηρισμός διαγωγής

1. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεπτη», σύμφωνα με τα παρακάτω: α) «κοσμιωτάτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή, όταν αυτός τηρεί απολύτως την προσήκουσα διαγωγή. β) «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού μαθητή, όταν αυτός τηρεί την προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις γ) «επίμεπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή, όταν αυτός παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανορθώσεως εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

2. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών ενεργείται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία επί τη βάσει της εν γένει συμπεριφοράς τους στο σχολείο και εκτός αυτού και των τυχόν κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία, που  συνεκτιμώνται κατά την κρίση του Συλλόγου των διδασκόντων.

Με την ίδια  πράξη χαρακτηρίζεται και η μέχρι την ημέρα του χαρακτηρισμού διαγωγή των μαθητών που φοίτησαν ελλιπώς ή ανεπαρκώς.

3. Προκειμένου περί χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητή ως «κοσμίας» ή «επίμεπτης» η πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων πρέπει  να είναι αιτιολογημένη.

4. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως καθαρώς παιδαγωγικού χαρακτήρα δεδομένο, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικής χρήσεως και αναγράφεται επί του τίτλου. Ουδεμία τροποποίηση διαγωγής υπό του Συλλόγου των διδασκόντων χωρεί μετά την καθ? οιονδήποτε τρόπον οριστική έξοδο αυτού από το σχολείο.

Σχολικές κυρώσεις

Κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή, που εκδηλώνεται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις.

Είδη κυρώσεων

1. Για κάθε υπαίτια παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή, αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης αυτής, επιβάλλονται στους μαθητές οι κάτωθι κυρώσεις: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

2. Η παρατήρηση αποσκοπεί στη προειδοποίηση του μαθητού, ότι άλλη παρέκκλισή του  δυνατόν να επισύρει κύρωση βαρύτερη, κρίνεται ως η ελαφρότερη των κυρώσεων και δεν καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία του σχολείου.

3. Η επίπληξη καταχωρίζεται στο βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου, εφ? όσον το κρίνει επιβεβλημένο το όργανο που την επέβαλε.

4. Όλες οι άλλες κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπόγραφου σημειώματος του οργάνου που την επέβαλε προς τον Διευθυντή. Επίσης καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο του τιμωρηθέντος μαθητή.

5. Οι μαθητές που αποβάλλονται  δύναται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με τη μέριμνα του Διευθυντή του Σχολείου.

Αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων

Τις προβλεπόμενες κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν:

α) Καθένας από τους διδάσκοντες καθηγητές: παρατήρηση, επίπληξη και ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα .

β) Ο Διευθυντής του Σχολείου τις κυρώσεις: παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών γ) Συμβούλιο αποτελούμενο από το Διευθυντή του Σχολείου, ως Πρόεδρο και τους  διδάσκοντες στην τάξη του μαθητού καθηγητές ως μέλη, τις κυρώσεις: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημερών

δ) Την κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος δύναται να επιβάλει μόνον η ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων του Σχολείου.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Η κύρωση ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται όταν ο μαθητής παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αύτη να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες του σχολείου στο οποίο φοιτά, ώστε, στο πλαίσιο νέων σχολικών συνθηκών, να του παρασχεθεί η ευχέρεια βελτιώσεως της διαγωγής του.

Εκπροσώπηση μαθητών

1. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.

2. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα μαθητών παρευρίσκεται στις σχετικές συνεδριάσεις, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, ο οποίος μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας. Επίσης παρευρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου. Οι εκπρόσωποι των μαθητών αποχωρούν κατά την ώρα της διασκέψεως και ψηφοφορίας.

3. Ο μαθητής που παραπέμπεται για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το δικαίωμα της απολογίας.

Μέτρα Αντισεισμικής Προστασίας

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

 

Νέο υλικό από το SaferInternet4Kids

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα  SaferInternet4Kids.gr νέο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο προκειμένου να ενδυναμώσουμε τη γνώση των παιδιών για το πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα: Νέο υλικό από το SaferInternet4Kids

Ενημέρωση σχετικά με σχολικά είδη της UNICEF

Σας ενημερώνουμε ότι η UNICEF διαθέτει για το σχολικό έτος 2017-18, όπως και κάθε χρόνο, μία αξιόλογη σειρά σχολικών ειδών, η αγορά των οποίων δίνει στους μαθητές/τριες τη χαρά της προσφοράς στα λιγότερο προνομιούχα παιδιά του πλανήτη. Η πώληση των ειδών UNICEF αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τρόπους εξεύρεσης πόρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για ακόμα περισσότερα παιδιά. Αναλυτικότερα, τα σχολικά είδη που διατίθενται είναι: τα κλασικά πλέον τετράδια UNICEF σε σετ των τεσσάρων τεμαχίων, καθώς και μεμονωμένα τετράδια και σπιράλ, γραφική ύλη, κασετίνες και χαρτοσχολικά είδη. Σας επισυνάπτουμε το έντυπο παραγγελίας προς διευκόλυνση της διαδικασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν τα ενδιαφερόμενα σχολεία να επικοινωνούν με τη UNICEF στο τηλέφωνο:210-72.55.555. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τόσο για την ανθρωπιστική δράση της UNICEF στον κόσμο, όσο και για την πλήρη συλλογή της από την ιστοσελίδα www.unicef.gr. 

Ξενάγηση στο CERN

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής, CERN, ιδρύθηκε το 1954, βρίσκεται στα Γαλλο-Ελβετικά σύνορα, κοντά στην Γενεύη, και αποτελεί μια από τις πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας και της καινοτομίας. Τα κράτη μέλη του Οργανισμού αριθμούν σήμερα 20. Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη.

Διαβάστε περισσότερα: Ξενάγηση στο CERN

Οδηγός ασφάλειας στο Facebook

Απαντώντας στη μεγάλη ανάγκη των χρηστών του Facebook να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο με ασφάλεια αποφεύγοντας τους πιθανούς κινδύνους, η δράση Saferinternet.gr δημιούργησε αναλυτικό 48-σέλιδο οδηγό, ενημερώνοντας για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook.

Ο οδηγός αφορά στη νέα μορφή του προφίλ ? το χρονολόγιο ? που σύντομα θα έχουν όλοι οι λογαριασμοί του Facebook, καθώς και στις νέες ρυθμίσεις του λογαριασμού και του απορρήτου μας. Δίδονται απλές οδηγίες χρησιμοποιώντας τις οθόνες του ιστοχώρου, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες ασφαλούς χρήσης.

Προσωπικά μου δεδομένα και προστασία τους

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων δημιούργησε ένα Διαδικτυακό κόμβο για την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο. Διάβασε και μάθε με τις παρακάτω ερωτήσεις/απαντήσεις:

  • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
  • Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;
  • Είναι δυνατόν τα προσωπικά μου δεδομένα να χρησιμοποιηθούν... εναντίον μου;
  • Πότε επιτρέπεται κάποιος να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα;
  • Ποια είναι τα δικαιώματα μου σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα;