3ο Γυμνάσιο Μίκρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Γυμνάσιο Μίκρας,
Ευμένη του Καρδιανού,
57500 Καρδία
E: 3gymik@sch.gr
Τ: 23920 66156, 23920 66155

Νομοθεσία

Αμοιβές - Ποινές

Αριστεία ? βραβεία ? τιμητικές διακρίσεις

1. Σε μαθητές που διακρίνονται κατά την διαγωγή και την επίδοση στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις. Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται και σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

2. Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετησίας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιωτάτην» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος.

3. Στον πρώτο μαθητή κάθε τάξεως ή τμήματος τάξεως εκάστου σχολείου που πέτυχε  τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό «λίαν καλώς» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιωτάτην» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων, «Βραβείον Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου».

3. Σε μαθητές που δικαιούνται τιμητική διάκριση για πράξη αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξεως, απονέμεται, κατόπιν  αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων Καθηγητών, που συνέρχονται για το σκοπό αυτό.

Με την ίδια απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων οι μαθητές αυτοί απαλλάσσονται από όλες τις τυχόν κυρώσεις που τυχόν τους βαρύνουν και από όλες τις συνέπειές τους. Επιπλέον, στους μαθητές αυτούς, επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την ημέρα της επισήμου απονομής των προβλεπομένων τιμητικών διακρίσεων.

4. Οι τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε επίσημη τελετή κατά την ημέρα της Εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

5. Ο τύπος και οι διαστάσεις ειδικών διπλωμάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

1. Σημαιοφόρος ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής ή μαθήτρια από την Γ` τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης.

2. Οι Παραστάτες ορίζονται, ανεξάρτητα με το φύλο, και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο μαθητές της Γ` τάξης, δύο μαθητές της Β` τάξης. Επίσης ορίζεται και ένας μαθητής ή μαθήτρια της Α` τάξης ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής ή μαθήτρια, με βάση την επίδοση, για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου.

Για την επίδοση της Α` τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο τριμήνων, εκτός αν, για διάφορους λόγους, δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου, οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας προκύπτει από το μέσο όρο των δύο τριμήνων κάθε μαθήματος ξεχωριστά (οριζόντιος υπολογισμός).

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται ένας για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς και παρελάσεις.

4. Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι ή παραστάτες μετά από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

5. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες, μαθητές από άλλα σχολεία. εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

6. Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.

 

Διαγωγή μαθητών

Προσήκουσα διαγωγή

Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός και εκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά τη διαγωγή αυτών. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των φοιτώντων μαθητών κάθε σχολικού έτους και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία.

Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, δηλαδή η έμπρακτη συμμόρφωση προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσή τους.

Χαρακτηρισμός διαγωγής

1. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεπτη», σύμφωνα με τα παρακάτω: α) «κοσμιωτάτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή, όταν αυτός τηρεί απολύτως την προσήκουσα διαγωγή. β) «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού μαθητή, όταν αυτός τηρεί την προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις γ) «επίμεπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή, όταν αυτός παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανορθώσεως εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

2. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών ενεργείται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία επί τη βάσει της εν γένει συμπεριφοράς τους στο σχολείο και εκτός αυτού και των τυχόν κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία, που  συνεκτιμώνται κατά την κρίση του Συλλόγου των διδασκόντων.

Με την ίδια  πράξη χαρακτηρίζεται και η μέχρι την ημέρα του χαρακτηρισμού διαγωγή των μαθητών που φοίτησαν ελλιπώς ή ανεπαρκώς.

3. Προκειμένου περί χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητή ως «κοσμίας» ή «επίμεπτης» η πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων πρέπει  να είναι αιτιολογημένη.

4. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως καθαρώς παιδαγωγικού χαρακτήρα δεδομένο, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικής χρήσεως και αναγράφεται επί του τίτλου. Ουδεμία τροποποίηση διαγωγής υπό του Συλλόγου των διδασκόντων χωρεί μετά την καθ? οιονδήποτε τρόπον οριστική έξοδο αυτού από το σχολείο.

Σχολικές κυρώσεις

Κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή, που εκδηλώνεται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις.

Είδη κυρώσεων

1. Για κάθε υπαίτια παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή, αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης αυτής, επιβάλλονται στους μαθητές οι κάτωθι κυρώσεις: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

2. Η παρατήρηση αποσκοπεί στη προειδοποίηση του μαθητού, ότι άλλη παρέκκλισή του  δυνατόν να επισύρει κύρωση βαρύτερη, κρίνεται ως η ελαφρότερη των κυρώσεων και δεν καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία του σχολείου.

3. Η επίπληξη καταχωρίζεται στο βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου, εφ? όσον το κρίνει επιβεβλημένο το όργανο που την επέβαλε.

4. Όλες οι άλλες κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπόγραφου σημειώματος του οργάνου που την επέβαλε προς τον Διευθυντή. Επίσης καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο του τιμωρηθέντος μαθητή.

5. Οι μαθητές που αποβάλλονται  δύναται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με τη μέριμνα του Διευθυντή του Σχολείου.

Αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων

Τις προβλεπόμενες κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν:

α) Καθένας από τους διδάσκοντες καθηγητές: παρατήρηση, επίπληξη και ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα .

β) Ο Διευθυντής του Σχολείου τις κυρώσεις: παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών γ) Συμβούλιο αποτελούμενο από το Διευθυντή του Σχολείου, ως Πρόεδρο και τους  διδάσκοντες στην τάξη του μαθητού καθηγητές ως μέλη, τις κυρώσεις: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημερών

δ) Την κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος δύναται να επιβάλει μόνον η ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων του Σχολείου.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Η κύρωση ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται όταν ο μαθητής παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αύτη να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες του σχολείου στο οποίο φοιτά, ώστε, στο πλαίσιο νέων σχολικών συνθηκών, να του παρασχεθεί η ευχέρεια βελτιώσεως της διαγωγής του.

Εκπροσώπηση μαθητών

1. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.

2. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα μαθητών παρευρίσκεται στις σχετικές συνεδριάσεις, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, ο οποίος μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας. Επίσης παρευρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου. Οι εκπρόσωποι των μαθητών αποχωρούν κατά την ώρα της διασκέψεως και ψηφοφορίας.

3. Ο μαθητής που παραπέμπεται για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το δικαίωμα της απολογίας.